خرج دستبند پلاک آویز متنوعتومان 1,000

موجودی:1285

خرجکاردستبند و گردنبند دلخواه و مورد علاقه خود را درست کنید. انواع پلاک خرج دستبند گردنبند فلزی با طرح قلب، فروهر، ضربان، بینهایت (همیشه)

کاتالوگ ملزومات زیورآلات

خصوصیت موجودی
Material
استیل 60 *
برجسته 16 *
برنزی 486 *
پلاستیک 13 *
چوبی -27 *
حدید -1 *
دورنگ 4 *
رزین -2 *
سرامیک -11 *
شیشه ای -4 *
طلایی 38 *
فلزی -16 *
نقره ای 40 *
نگیندار -8 *
Size
بزرگ 304 *
کوچک -25 *
متوسط 296 *
مینی 0 *
Shape
آدیداس -1 *
ابزار -1 *
اژدها 8 *
اسب -4 *
استوانه ای -2 *
اسلحه -10 *
الفبا -3 *
انگور -2 *
ایفل -5 *
بسم الله 9 *
بینهایت 37 *
پر -1 *
پروانه 3 *
پسر دختر -3 *
پیشی 2 *
تاج 50 *
تبرزین -1 *
تک شاخ 6 *
توپ -2 *
جغد -15 *
جمجمه -37 *
چشم نظر -6 *
چکش -6 *
حرف A 14 *
خدا -2 *
خنجر 0 *
دست 15 *
دم ماهی 93 *
دمبل 40 *
دمپایی -6 *
دوچرخه 1 *
دونبش 180 *
رینگ واسط 0 *
ساز 1 *
ساعت 0 *
ستاره داوود -2 *
سکان کشتی -3 *
سکه -1 *
شانه قیچی 1 *
شمشیر -1 *
شیخک -7 *
شیر 21 *
شیر و خورشید -1 *
صلیب 21 *
ضربان 5 *
عاج -1 *
عشق 40 *
عیسی مسیح 11 *
فرشته 47 *
فروهر -3 *
قفل -7 *
قلب -9 *
قلب آناتومی 0 *
کالسکه 0 *
گاو شاخدار 29 *
گرگ 12 *
گل -4 *
گلوله -3 *
گیتار -1 *
لاک پشت -3 *
لنگر 24 *
مار 4 *
ماه و ستاره -5 *
محراب -13 *
مرغ آمین -2 *
منشور -1 *
میوه ای 12 *
نت سل -20 *
هدفون -2 *
هواپیما -1 *
یلدا -4 *

جزئیات انبار:

خصوصیات موجودی
تاج,طلایی,کوچک57
طلایی,فروهر,کوچک-2
طلایی,کوچک,نت سل-4
جمجمه,طلایی,کوچک-4
اژدها,طلایی,کوچک-8
استوانه ای,طلایی,کوچک-2
چشم نظر,طلایی,کوچک-2
اسب,طلایی,کوچک-4
دم ماهی,طلایی,کوچک93
پسر دختر,طلایی,کوچک-3
حرف A,طلایی,کوچک14
دمبل,طلایی,کوچک-1
طلایی,عیسی مسیح,کوچک11
طلایی,قلب,کوچک-5
ستاره داوود,طلایی,کوچک-21
دمپایی,طلایی,کوچک-6
سکه,طلایی,کوچک-1
بینهایت,طلایی,کوچک-6
پیشی,طلایی,کوچک3
پروانه,طلایی,کوچک-2
طلایی,متوسط-15
تاج,طلایی,متوسط-13
ضربان,طلایی,متوسط-1
جغد,طلایی,متوسط-15
صلیب,طلایی,متوسط-2
شیر,طلایی,متوسط-1
جمجمه,طلایی,متوسط-24
انگور,طلایی,متوسط-3
اژدها,طلایی,متوسط23
طلایی,گل,متوسط-1
طلایی,قفل,متوسط-7
دمبل,طلایی,متوسط-3
چکش,طلایی,متوسط-6
طلایی,قلب,متوسط-2
ایفل,طلایی,متوسط-1
ستاره داوود,طلایی,متوسط20
بینهایت,طلایی,متوسط-4
طلایی,فرشته,متوسط-3
پروانه,طلایی,متوسط-5
بزرگ,طلایی-6
بزرگ,ضربان,طلایی-1
بزرگ,صلیب,طلایی4
بزرگ,جمجمه,طلایی-6
بزرگ,طلایی,مار4
اژدها,بزرگ,طلایی2
ایفل,بزرگ,طلایی-3
اژدها,کوچک,نقره ای-6
متوسط,نقره ای-2
جمجمه,متوسط,نقره ای-6
چشم نظر,متوسط,نقره ای10
ابزار,متوسط,نقره ای-1
خنجر,متوسط,نقره ای-1
سکان کشتی,متوسط,نقره ای-1
فرشته,متوسط,نقره ای20
بزرگ,صلیب,نقره ای4
بزرگ,جمجمه,نقره ای21
بزرگ,دوچرخه,نقره ای1
بزرگ,شانه قیچی,نقره ای1
قلب,کوچک,نگیندار-1
جمجمه,متوسط,نگیندار-2
الفبا,متوسط,نگیندار-3
فرشته,متوسط,نگیندار-2
بزرگ,تاج,نگیندار2
بزرگ,نگیندار,هواپیما-1
بزرگ,دوچرخه,نگیندار-1
استیل18
استیل,صلیب,متوسط7
استیل,فروهر,متوسط-1
استیل,جمجمه,متوسط9
اژدها,استیل,متوسط-1
استیل,گل,متوسط1
استیل,خنجر,متوسط1
استیل,قلب,متوسط-1
استیل,خدا,متوسط-2
استیل,دوچرخه,متوسط1
استیل,ساز,متوسط1
استیل,بزرگ,صلیب12
استیل,بزرگ,لنگر25
استیل,بزرگ,شیر و خورشید-2
استیل,مینی-8
رزین,کوچک,ماه و ستاره-1
برجسته,تک شاخ,کوچک3
برجسته,کوچک,گل1
برنزی,کوچک-127
برنزی,کوچک,نت سل-3
برنزی,تک شاخ,کوچک-2
برنزی,جمجمه,کوچک-35
برنزی,توپ,کوچک-2
اژدها,برنزی,کوچک-1
برنزی,کوچک,ماه و ستاره-3
برنزی,کوچک,گلوله-1
برنزی,کوچک,مرغ آمین-2
برنزی,دونبش,کوچک60
برنزی,بسم الله,کوچک9
برنزی,کوچک,محراب-10
برنزی,پروانه,کوچک10
اژدها,سرامیک,کوچک-2
انگور,پلاستیک,کوچک1
پلاستیک,کوچک,میوه ای-1
فلزی,کوچک,نت سل-13
جمجمه,فلزی,کوچک-1
دمبل,فلزی,کوچک-1
ستاره داوود,شیشه ای,کوچک-1
شیشه ای,کوچک,منشور-2
چوبی,کوچک,یلدا-1
جمجمه,حدید,متوسط-1
برجسته,تک شاخ,متوسط7
برجسته,گل,متوسط-1
تک شاخ,دورنگ,متوسط-1
برنزی,متوسط-1
برنزی,تاج,متوسط4
برنزی,ضربان,متوسط7
برنزی,صلیب,متوسط-2
برنزی,شیر,متوسط29
برنزی,جمجمه,متوسط10
اژدها,برنزی,متوسط-1
برنزی,متوسط,هدفون-2
برنزی,عشق,متوسط40
برنزی,گلوله,متوسط-2
برنزی,تبرزین,متوسط-1
برنزی,دمبل,متوسط45
برنزی,دونبش,متوسط120
برنزی,گاو شاخدار,متوسط30
برنزی,دست,متوسط15
برنزی,متوسط,محراب-3
اسلحه,برنزی,متوسط-9
برنزی,شیخک,متوسط-7
برنزی,سکان کشتی,متوسط-1
آدیداس,برنزی,متوسط-1
برنزی,شمشیر,متوسط-1
برنزی,بینهایت,متوسط47
برنزی,فرشته,متوسط32
سرامیک,صلیب,متوسط-2
سرامیک,گل,متوسط-4
سرامیک,لاک پشت,متوسط-3
پلاستیک,متوسط,میوه ای13
تک شاخ,فلزی,متوسط-1
شیشه ای,ماه و ستاره,متوسط-1
شیشه ای,متوسط,منشور1
چشم نظر,چوبی,متوسط-22
پیشی,چوبی,متوسط-1
بزرگ7
اژدها,بزرگ,رزین-1
برجسته,بزرگ,گیتار-1
برجسته,بزرگ,شیر و خورشید-1
اژدها,بزرگ,دورنگ2
بزرگ,دورنگ,گل1
بزرگ,دورنگ,شیر و خورشید2
برنزی,بزرگ242
برنزی,بزرگ,شیر-7
برنزی,بزرگ,جمجمه2
برنزی,بزرگ,گرگ12
اژدها,برنزی,بزرگ1
برنزی,بزرگ,لنگر-1
برنزی,بزرگ,گل-1
برنزی,بزرگ,پر-1
برنزی,بزرگ,گاو شاخدار-1
ایفل,برنزی,بزرگ-1
اسلحه,برنزی,بزرگ-1
برنزی,بزرگ,سکان کشتی-1
بزرگ,شیشه ای,عاج-1
بزرگ,چوبی,یلدا-3
برنزی2
برجسته,چشم نظر,مینی8

NextPrev 1 / 1پرطرفدارترین گروه کالاها

انگشتر و حلقه

انگشتر استیل,انگشتر فری سایز,انگشتر اسم انگلیسی,انگشتر اسم فارسی,انگشتر اسم لاتین,دستبند اسم انگلیسی,دستبند اسم لاتین

نمایش »

پدموس فرشی

سوغات ایران,موسپد قالی ایرانی,موسپد فرشی سنتی,موس پد قالی,موس پد فرش ایرانی,زیر موسی فرشی,طرح قالی ایرانی

نمایش »

زنجیر زینتی

زنجیر استیل,زنجیر رنگ ثابت,زنجیر طلایی,زنجیر نقره ای,زنجیر گردنبند,زنجیر دیپلمات,زنجیر آجری

نمایش »

دستبند و پابند تزئینی

دستبند دخترانه,دستبند کشی,دستبند پلاکدار,دستبند,دستبند سنگی,دستبند گره ای,دستبند فری سایز

نمایش »

گردنبند، سینه ریز، گلوبند

گردنبند,گردنبند مرواریدی,یسر مصنوعی,آویز دعا,گردنبند جفتی,گردنبند ولنتاین,گردنبند دوستی

نمایش »

ست و نیم ست

نیم ست استیل,نیم ست رنگ ثابت,گردنبند رنگ ثابت,نیم ست طلایی,هدیه روز دختر,نیم ست نقره ای,گوشواره رزین

نمایش »

ابزارآلاتارزانتریناسلامی-دینی-مذهبیاکسسوری موبایلالنگوانگشتر اسمانگشتر و حلقهانواع پوشاک انواع زیورآلات بدلیجاتانواع لوازم تزئینی - دکوربرقی-باطری-الکتریکبه روزترینپدموس فرشیپرفروشترینپلاک استیلپلاک اسم-اسامیپلاک برنزی-رزین...تزئینات کیف و لباسجاسوییچی-جاکلیدیجدیدترینهاجعبه ترمهجعبه چوبی-چرمیجعبه کاغذیچشم نظر - وان یکاددستبند و پابند تزئینیرومیزی-رانرزنجیر زینتیزیبایی و آرایشیساعتساک دستی خرید، مسافرتی، زیپدارساک ورزشی-کوله پشتیست و نیم ستشال،روسری،لوازم حجابطرح فرشیعروسک و اسباب بازیکلیپس-کش مو-تل-سنجاقکیف آرایشی-جامدادیکیف پول زنانهکیف پول مردانهکیف دوشی زنانه-دخترانه-مردانهگردنبند، سینه ریز، گلوبندگل و گلدونگوشواره,پیرسینگلوازم التحریر و چسبلوازم خانه-آشپزخانهلوازم خرازی خیاطیلوازم مراقبت شخصیمتفرقه کیف ملزومات زیورآلاتهدایای تبلیغاتی

ابرهشتگ

آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره

همیشه حراجه آرتمیس فقط شعار نیست!

 • کلیه اطلاعات کاربری محفوظ است
 • ارسال پستی در ایران
 • جهت اطمینان از موجودی، تخفیف عمده، نمایندگی ،لطفا تماس بگیرید

سئو آرتمیسیا: خرج دستبند پلاک آویز متنوع عالی ترین پلاک دستبند - دادوستد پلاک گردنبند
https://danamotor.ir/media/SKU1172_Bracelet_Necklace_Pendant_ATN1288-50-1374-1524.jpg
لینک: http://parseed.ir/artemis.php?langid=2&prdid=1172

اطلاعات تماس

آرتمیس-ایران

 • فروشگاه آرتمیس
  بازار تهران - خ 15 خرداد - پ 560 روبروی پامنار - پاساژ گالریا طبقه منفی 1
  021-55583681-82
  حتما قبل از مراجعه حضوری تماس بگیرید
  آرتمیسیا امور نمایندگی-فروش عمده : 09227489149 - 09337879149
 • شعبه کیلان: رشت - کمربندی بهشتی نبش کوچه پژمان تلفن : 09209792294
 • ایمیل: mimahoda@gmail.com