هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240616

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
4-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
5-سامی - 1:sami /انگلیسی
6-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
7-دی - 1:day /انگلیسی
8-طلایی - 1:golden /انگلیسی
9-طلا - 1:gold /انگلیسی
10-استیل - 1:steel /انگلیسی
11-نگین - 1:negin /انگلیسی
12-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
13-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
14-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-گرد - 1:round /انگلیسی
18-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
19-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
20-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
21-فارسی - 1:persian /انگلیسی
22-گل - 1:flower /انگلیسی
23-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
24-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
25-بزرگ - 1:big /انگلیسی
26-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
27-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
28-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
29-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
30-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
31-پر - 1:feather /انگلیسی
32-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
33-کوچک - 1:small /انگلیسی
34-دست - 1:hand /انگلیسی
35-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
36-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
37-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
38-پا - 1:foot /انگلیسی
39-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
40-کیف - 1:bag /انگلیسی
41-اسی - 1:esi /انگلیسی
42-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
43-معمولی - 1:normal /انگلیسی
44-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
45-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
46-ساده - 1:simple /انگلیسی
47-تاج - 1:crown /انگلیسی
48-سایز - 1:size /انگلیسی
49-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
50-متوسط - 1:medium /انگلیسی
51-گردن - 1:neck /انگلیسی
52-آویز - 1:medallion /انگلیسی
53-فلزی - 1:metal /انگلیسی
54-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
55-گیره - 1:clamp /انگلیسی
56-لاتین - 1:latin /انگلیسی
57-نه - 1:no /انگلیسی
58-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
59-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
60-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
61-مشکی - 1:black /انگلیسی
62-گوش - 1:ear /انگلیسی
63-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
64-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
65-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
66-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
67-نامها - 1:names /انگلیسی 2:name /انگلیسی
68-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
69-علی - 1:ali /انگلیسی
70-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
71-رها - 1:raha /انگلیسی
72-دیگر - 1:other /انگلیسی
73-اسب - 1:horse /انگلیسی
74-ماه - 1:moon /انگلیسی 2:month /انگلیسی
75-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
76-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
77-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
78-سفید - 1:white /انگلیسی
79-مردانه - 1:mens /انگلیسی
80-مینی - 1:mini /انگلیسی
81-نخ - 1:thread /انگلیسی
82-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
83-مار - 1:snake /انگلیسی
84-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
85-سنگ - 1:stone /انگلیسی
86-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
87-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
88-چشم - 1:eye /انگلیسی
89-خدا - 1:god /انگلیسی
90-کلید - 1:key /انگلیسی
91-مانی - 1:mani /انگلیسی
92-بسته - 1:pack /انگلیسی
93-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
94-شانه - 1:comb /انگلیسی
95-قو - 1:swan /انگلیسی
96-کشی - 1:elastic /انگلیسی
97-متری - 1:metric /انگلیسی
98-هدا - 1:hoda /انگلیسی
99-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
100-فرش - 1:carpet /انگلیسی
101-سما - 1:sama /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره