هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20240417

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-طلایی - 1:golden /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-دی - 1:day /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
11-طلا - 1:gold /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
16-استیل - 1:steel /انگلیسی
17-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
20-سامی - 1:sami /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی 2:persia /انگلیسی
22-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
23-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
26-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
27-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
28-نگین - 1:negin /انگلیسی
29-ندا - 1:neda /انگلیسی
30-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
31-گرد - 1:round /انگلیسی
32-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-پلاکاسامیفارسی - 1:پلاک اسامی فارسی /farsi, 2:iraniannamependant /انگلیسی
35-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
36-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
37-پلاکاسمترانه - 1:پلاک اسم ترانه /pashto, 2:namependanttaraneh /انگلیسی
38-دست - 1:hand /انگلیسی
39-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
40-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
41-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
42-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
43-گل - 1:flower /انگلیسی
44-تل - 1:headband /انگلیسی 2:aliceband /انگلیسی
45-پلاکاسامیاستیل - 1:پلاک اسامی استیل /farsi, 2:steelnamependant /انگلیسی
46-پر - 1:feather /انگلیسی
47-کوچک - 1:small /انگلیسی
48-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
49-گردنبندطلایی - 1:goldennecklace /انگلیسی
50-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
51-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
52-بزرگ - 1:big /انگلیسی
53-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
54-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi, 2:namependantnegin /انگلیسی
55-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
56-استیلایرانی - 1:استیل ایرانی /farsi, 2:persiansteel /انگلیسی
57-کیف - 1:bag /انگلیسی
58-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi, 2:namependantneda /انگلیسی
59-متنوع - 1:assorted /انگلیسی
60-گردنبندنقرهای - 1:silvernecklace /انگلیسی
61-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
62-انگشترست - 1:pairring /انگلیسی
63-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
64-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
65-گردن - 1:neck /انگلیسی
66-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
67-تاج - 1:crown /انگلیسی
68-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
69-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
70-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
71-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
72-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
73-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
74-متوسط - 1:medium /انگلیسی
75-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi, 3:originalnames /انگلیسی
76-معمولی - 1:normal /انگلیسی
77-آویز - 1:medallion /انگلیسی
78-لاتین - 1:latin /انگلیسی
79-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
80-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
81-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
82-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
83-گوش - 1:ear /انگلیسی
84-اسی - 1:esi /انگلیسی
85-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi, 2:jeweledhairband /انگلیسی
86-فلزی - 1:metal /انگلیسی
87-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
88-اعلا - 1:supreme /انگلیسی
89-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
90-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
91-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
92-هدیه - 1:gift /انگلیسی 2:hediyeh /انگلیسی
93-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keychain /انگلیسی, 3:keyholder /انگلیسی
94-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
95-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
96-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
97-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
98-گیره - 1:clamp /انگلیسی
99-مشکی - 1:black /انگلیسی
100-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
101-پلاکخدا - 1:پلاک خدا /pashto, 2:godcharm /انگلیسی
آویز دستبندآویز فلزیآویز گردنبنداستیلاسیانگشترانگشتر استیلانگشتر اسم انگلیسیانگشتر اسم فارسیانگشتر اسم لاتینانگشتر رنگ ثابتانگشتر فری سایزانگشتر گلایرانایرانیبزرگتاجتحریر طلاییترانهترمهتندیسجاکلیدیحلقهخرج دستبندخرج گردنبنددستدستبنددستبند استیل دستبند مرواریددستبند کشیدیرایجترین اسامیرایجترین نامهاروسریزنجیرزیبازیبا ترین اسامیسامیسایز انگشترطرح فرشطلاطلاییطلایی نگیندارفارسی طلاییفارسی نقره ایفلزیلاتین طلاییلاتین نقره ایماوس پد فرشی سنتیمتوسطمجبوبترین اسامیمجبوبترین نامهامرواریدمعمولیموس پد طرح گلیمموس پد فرشیندانقره اینقره ای نگیندارنگیننگیندارهدیهپرپلاکپلاک آویزپلاک اسامیپلاک اسامی استیلپلاک اسامی فارسیپلاک استیلپلاک اسمپلاک اسم ایرانپلاک اسم ترانهپلاک اسم زیباپلاک اسم سامیپلاک اسم نداپلاک اسم نگینپلاک تاجپلاک تندیسپلاک دستبندپلاک دستبند دستپلاک رنگ ثابتپلاک طلاییپلاک نتپلاک نگیندارپلاک گردنبندکش دستبندکش موکوچککیفکیف زنانهکیف پولگالری تندیس و پلاکگردنبندگردنبند اسمگردنبند اسم زیباگردنبند اسم سامیگردنبند نامگلگل موگوشواره