هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220509

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-سامی - 1:sami /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
16-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
24-ندا - 1:neda /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
32-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
33-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
34-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
35-رها - 1:raha /انگلیسی
36-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
37-استیل - 1:steel /انگلیسی
38-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
39-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
40-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
41-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
42-اسی - 1:esi /انگلیسی
43-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
44-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
45-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
48-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
49-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
50-جعبه - 1:box /انگلیسی
51-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
52-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
53-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
54-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
55-پلاکمعمولی - 1:پلاک معمولی /arabic, 2:regularcharm /انگلیسی
56-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
57-طلا - 1:gold /انگلیسی
58-فلزی - 1:metal /انگلیسی
59-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
60-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
61-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
62-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
63-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
64-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
65-اسب - 1:horse /انگلیسی
66-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
67-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
68-علی - 1:ali /انگلیسی
69-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
70-مانی - 1:mani /انگلیسی
71-گردنبنداسمندا - 1:گردنبند اسم ندا /farsi
72-گل - 1:flower /انگلیسی
73-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
74-آرزو - 1:arezoo /انگلیسی
75-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
76-انگشتدانه - 1:انگشت دانه /farsi
77-انگشترتاجدار - 1:انگشتر تاجدار /farsi
78-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
79-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
80-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
81-دستبندکریستال - 1:دستبند کریستال /farsi
82-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
83-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
84-رانرترمه - 1:رانر ترمه /pashto
85-رزین - 1:resin /انگلیسی
86-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
87-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
88-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
89-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
90-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
91-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
92-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
93-پارچهنمد - 1:پارچه نمد /pashto
94-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
95-پدر -
96-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
97-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
98-پلاکاسمطاهره - 1:پلاک اسم طاهره /farsi
99-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
100-چشم - 1:eye /انگلیسی
101-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی