هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220508

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
17-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
27-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
28-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
29-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
30-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
34-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
35-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
36-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
37-فلزی - 1:metal /انگلیسی
38-متوسط - 1:medium /انگلیسی
39-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
40-کوچک - 1:small /انگلیسی
41-استیل - 1:steel /انگلیسی
42-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
45-گل - 1:flower /انگلیسی
46-بزرگ - 1:big /انگلیسی
47-تاج - 1:crown /انگلیسی
48-طلایی - 1:golden /انگلیسی
49-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
50-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
51-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
52-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
53-طلا - 1:gold /انگلیسی
54-نخ - 1:thread /انگلیسی
55-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
56-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
57-اسی - 1:esi /انگلیسی
58-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
59-خیاطی -
60-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
61-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
62-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
63-معمولی - 1:normal /انگلیسی
64-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
65-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
66-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
67-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
68-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
69-دی - 1:day /انگلیسی
70-سنگ - 1:stone /انگلیسی
71-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
72-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
73-چشم - 1:eye /انگلیسی
74-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
75-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
76-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
77-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
78-بانو - 1:banoo /انگلیسی
79-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
80-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
81-عروسک - 1:doll /انگلیسی
82-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
83-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
84-کشی - 1:elastic /انگلیسی
85-کیف - 1:bag /انگلیسی
86-گلسر - 1:گل سر /pashto
87-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
88-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
89-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
90-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
91-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
92-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
93-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
94-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
95-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
96-مشکی - 1:black /انگلیسی
97-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
98-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
99-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
100-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
101-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi