هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220507

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
16-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
26-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
27-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
28-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
29-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
30-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
31-ایران - 1:iran /انگلیسی
32-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
33-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
34-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
35-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
36-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
37-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
38-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
39-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
40-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
41-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
42-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
43-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
44-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
45-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
48-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
49-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
50-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
51-استیل - 1:steel /انگلیسی
52-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
53-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
54-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
55-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
56-بزرگ - 1:big /انگلیسی
57-توپ - 1:ball /انگلیسی
58-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
59-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
60-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
61-مانی - 1:mani /انگلیسی
62-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
63-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
64-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
65-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
66-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
67-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
68-اسب - 1:horse /انگلیسی
69-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
70-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
71-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
72-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
73-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
74-دستبندکریستال - 1:دستبند کریستال /farsi
75-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
76-رزین - 1:resin /انگلیسی
77-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
78-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
79-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
80-فلزی - 1:metal /انگلیسی
81-قرقره - 1:reels /انگلیسی
82-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
83-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
84-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
85-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
86-پهن - 1:wide /انگلیسی
87-کشی - 1:elastic /انگلیسی
88-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
89-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
90-گوشوارهآویز - 1:گوشواره آویز /pashto
91-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
92-گوشوارهرنگثابت - 1:گوشواره رنگ ثابت /pashto
93-گیرهانبری - 1:گیره انبری /farsi
94-ابی - 1:ebi /انگلیسی
95-اسی - 1:esi /انگلیسی
96-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
97-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
98-تلگل - 1:تل گل /arabic
99-خرجکارنگین - 1:خرجکار نگین /farsi
100-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
101-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی