هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220506

کلیدواژه تعریف
1-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
2-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
26-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
27-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
28-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
29-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
30-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
31-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
32-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
33-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
34-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
35-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
36-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
37-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
38-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
39-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
40-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
41-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
42-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
43-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
44-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
45-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
46-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
47-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
48-ایران - 1:iran /انگلیسی
49-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
50-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
51-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
52-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
53-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
54-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
55-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
56-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
57-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
58-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
59-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
60-بزرگ - 1:big /انگلیسی
61-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
62-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
63-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
64-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
65-طلا - 1:gold /انگلیسی
66-عروسک - 1:doll /انگلیسی
67-فلزی - 1:metal /انگلیسی
68-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
69-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
70-پاپیون -
71-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
72-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
73-کیف - 1:bag /انگلیسی
74-گردنبندگل - 1:گردنبند گل /farsi
75-گلسر - 1:گل سر /pashto
76-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
77-گوشوارهرنگثابت - 1:گوشواره رنگ ثابت /pashto
78-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
79-امید - 1:omid /انگلیسی
80-باران - 1:baran /انگلیسی
81-برتریناسامی - 1:برترین اسامی /farsi
82-تلگل - 1:تل گل /arabic
83-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
84-خیاطی -
85-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
86-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
87-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
88-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
89-متوسط - 1:medium /انگلیسی
90-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
91-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
92-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
93-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
94-مینی - 1:mini /انگلیسی
95-پابند - 1:anklet /انگلیسی
96-پلاکمعمولی - 1:پلاک معمولی /arabic, 2:regularcharm /انگلیسی
97-چشم - 1:eye /انگلیسی
98-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
99-کشی - 1:elastic /انگلیسی
100-کیفتوکیف - 1:کیف تو کیف /urdu
101-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی