هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220505

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
26-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
27-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-کشی - 1:elastic /انگلیسی
32-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
33-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
34-فلزی - 1:metal /انگلیسی
35-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
38-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
39-کیف - 1:bag /انگلیسی
40-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
41-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
42-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
43-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
44-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
45-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
46-پلاکمعمولی - 1:پلاک معمولی /arabic, 2:regularcharm /انگلیسی
47-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
48-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
49-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
50-دستبندکریستال - 1:دستبند کریستال /farsi
51-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
52-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
53-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
54-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
55-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
56-اسی - 1:esi /انگلیسی
57-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
58-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
59-جعبه - 1:box /انگلیسی
60-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
61-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
62-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
63-عروسک - 1:doll /انگلیسی
64-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
65-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
66-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
67-متوسط - 1:medium /انگلیسی
68-معمولی - 1:normal /انگلیسی
69-نگار - 1:negar /انگلیسی
70-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
71-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
72-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
73-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
74-کوچک - 1:small /انگلیسی
75-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
76-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
77-ابی - 1:ebi /انگلیسی
78-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
79-الماس - 1:diamond /انگلیسی
80-امیر - 1:amir /انگلیسی
81-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
82-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
83-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
84-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
85-انگشترنگینمشکی - 1:انگشتر نگین مشکی /urdu
86-حسین - 1:hosein /انگلیسی
87-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
88-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
89-سنجاقاسکاتلندی - 1:سنجاق اسکاتلندی /urdu
90-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
91-طلا - 1:gold /انگلیسی
92-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
93-قلبی - 1:heart /انگلیسی
94-قهوهای - 1:قهوه ای /farsi, 2:brown /انگلیسی
95-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
96-مانی - 1:mani /انگلیسی
97-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
98-نخ - 1:thread /انگلیسی
99-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
100-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
101-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی