هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220504

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
3-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
8-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
15-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-طلایی - 1:golden /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
28-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
29-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
30-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
31-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
32-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
33-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
36-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
37-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
38-مینی - 1:mini /انگلیسی
39-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
42-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
43-معمولی - 1:normal /انگلیسی
44-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
45-کوچک - 1:small /انگلیسی
46-کیف - 1:bag /انگلیسی
47-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
48-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
49-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
50-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
51-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
52-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
53-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
54-پابند - 1:anklet /انگلیسی
55-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
56-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
57-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
58-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
59-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
60-جعبهچوبی - 1:جعبه چوبی /pashto
61-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
62-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
63-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
64-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
65-شیشهای - 1:شیشه ای /farsi, 2:glassy /انگلیسی
66-طلا - 1:gold /انگلیسی
67-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
68-مردانه - 1:mens /انگلیسی
69-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
70-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
71-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
72-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
73-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
74-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
75-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
76-اسی - 1:esi /انگلیسی
77-بسته - 1:pack /انگلیسی
78-بهتریناسامی - 1:بهترین اسامی /farsi
79-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
80-حلقهگوشواره - 1:حلقه گوشواره /pashto
81-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
82-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
83-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
84-ضربان - 1:heartbeat /انگلیسی
85-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
86-فیروزه - 1:firouzeh /انگلیسی
87-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
88-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
89-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
90-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
91-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
92-پدر -
93-پدموسفرشی - 1:پدموس فرشی /farsi
94-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
95-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
96-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
97-استیل - 1:steel /انگلیسی
98-اسمامیر - 1:اسم امیر /urdu
99-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
100-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
101-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu