هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220503

کلیدواژه تعریف
1-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
10-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
11-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-ایران - 1:iran /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
26-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
27-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
31-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
32-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
33-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-کوچک - 1:small /انگلیسی
36-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
37-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
38-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
39-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
40-استیل - 1:steel /انگلیسی
41-طلایی - 1:golden /انگلیسی
42-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
43-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
44-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
45-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
46-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
47-ساده - 1:simple /انگلیسی
48-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
49-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
50-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
51-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
52-مینی - 1:mini /انگلیسی
53-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
54-کیف - 1:bag /انگلیسی
55-فلزی - 1:metal /انگلیسی
56-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
57-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
58-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
59-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
60-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
61-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
62-طلا - 1:gold /انگلیسی
63-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
64-معمولی - 1:normal /انگلیسی
65-هدا - 1:hoda /انگلیسی
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-اسی - 1:esi /انگلیسی
68-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
69-علی - 1:ali /انگلیسی
70-متوسط - 1:medium /انگلیسی
71-آیه - 1:ayeh /انگلیسی
72-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
73-بانو - 1:banoo /انگلیسی
74-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
75-کشی - 1:elastic /انگلیسی
76-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
77-گل - 1:flower /انگلیسی
78-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
79-آرام - 1:aram /انگلیسی
80-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
81-بزرگ - 1:big /انگلیسی
82-بسته - 1:pack /انگلیسی
83-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
84-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
85-سفید - 1:white /انگلیسی
86-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
87-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
88-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
89-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
90-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
91-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
92-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
93-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
94-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
95-خرجکار - 1:material /انگلیسی
96-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
97-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
98-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
99-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
100-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
101-مشکی - 1:black /انگلیسی