هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220502

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-کیف - 1:bag /انگلیسی
25-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
26-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
32-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
33-بزرگ - 1:big /انگلیسی
34-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
35-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
36-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
37-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
38-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
39-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
40-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
41-امیر - 1:amir /انگلیسی
42-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
43-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
44-طلایی - 1:golden /انگلیسی
45-پلاکمعمولی - 1:پلاک معمولی /arabic, 2:regularcharm /انگلیسی
46-پیام - 1:payam /انگلیسی
47-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
48-کشی - 1:elastic /انگلیسی
49-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
50-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
51-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
52-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
53-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
54-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
55-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
56-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
57-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
58-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
59-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
60-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
61-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
62-معمولی - 1:normal /انگلیسی
63-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
64-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
65-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
66-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
67-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
68-بسته - 1:pack /انگلیسی
69-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
70-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
71-خرجگوشواره - 1:خرج گوشواره /pashto
72-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
73-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
74-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
75-علی - 1:ali /انگلیسی
76-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
77-مانی - 1:mani /انگلیسی
78-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
79-متوسط - 1:medium /انگلیسی
80-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
81-مینی - 1:mini /انگلیسی
82-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
83-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
84-کوچک - 1:small /انگلیسی
85-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
86-استیل - 1:steel /انگلیسی
87-اسی - 1:esi /انگلیسی
88-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
89-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
90-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
91-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
92-دستبندکریستال - 1:دستبند کریستال /farsi
93-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
94-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
95-ساده - 1:simple /انگلیسی
96-فرشته - 1:fereshteh /انگلیسی
97-مادر - 1:madar /انگلیسی
98-مردانه - 1:mens /انگلیسی
99-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
100-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
101-موسپدقالی - 1:موس پد قالی /pashto,2:موس پد قالی'" /pashto