هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220501

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-سامی - 1:sami /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-نگین - 1:negin /انگلیسی
7-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
8-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
26-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
27-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
28-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
29-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
35-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
36-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
37-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
38-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
39-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
40-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
41-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
42-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
43-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
44-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
45-کیف - 1:bag /انگلیسی
46-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
47-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
48-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
49-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
50-ساده - 1:simple /انگلیسی
51-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
52-متوسط - 1:medium /انگلیسی
53-معمولی - 1:normal /انگلیسی
54-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
55-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
56-هما - 1:homa /انگلیسی
57-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
58-پیام - 1:payam /انگلیسی
59-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
60-استیل - 1:steel /انگلیسی
61-بسته - 1:pack /انگلیسی
62-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
63-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
64-ادستبنداسملاتین - 1:ادستبند اسم لاتین /farsi
65-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
66-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
67-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
68-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
69-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
70-طلا - 1:gold /انگلیسی
71-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
72-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
73-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
74-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
75-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
76-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
77-اسی - 1:esi /انگلیسی
78-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
79-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
80-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
81-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
82-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
83-صندوقچهچوبی - 1:صندوقچه چوبی /pashto
84-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
85-فرشمینیاتوری - 1:فرش مینیاتوری /farsi
86-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
87-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
88-پلاکاسمسامان - 1:پلاک اسم سامان /farsi
89-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
90-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
91-کوچک - 1:small /انگلیسی
92-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
93-آرام - 1:aram /انگلیسی
94-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
95-اسب - 1:horse /انگلیسی
96-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
97-امیر - 1:amir /انگلیسی
98-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
99-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
100-انگشترپرنگین - 1:انگشتر پرنگین /urdu
101-بزرگ - 1:big /انگلیسی