هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220430

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
5-سامی - 1:sami /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
14-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
32-کشی - 1:elastic /انگلیسی
33-بزرگ - 1:big /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
36-استیل - 1:steel /انگلیسی
37-علی - 1:ali /انگلیسی
38-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
39-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
40-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
41-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
42-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
43-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
44-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
45-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
46-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
47-ایران - 1:iran /انگلیسی
48-طلایی - 1:golden /انگلیسی
49-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
50-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
51-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
52-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
53-پیام - 1:payam /انگلیسی
54-کوچک - 1:small /انگلیسی
55-اسی - 1:esi /انگلیسی
56-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
57-معمولی - 1:normal /انگلیسی
58-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
59-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
60-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
61-نگار - 1:negar /انگلیسی
62-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
63-گل - 1:flower /انگلیسی
64-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
65-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
66-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
67-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
68-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
69-متوسط - 1:medium /انگلیسی
70-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
71-هما - 1:homa /انگلیسی
72-پری - 1:pari /انگلیسی
73-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
74-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
75-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
76-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
77-بسته - 1:pack /انگلیسی
78-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
79-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
80-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
81-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
82-عدد - 1:piece /انگلیسی
83-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
84-فرید - 1:farid /انگلیسی
85-فلزی - 1:metal /انگلیسی
86-مانی - 1:mani /انگلیسی
87-مینی - 1:mini /انگلیسی
88-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
89-هدا - 1:hoda /انگلیسی
90-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
91-ساده - 1:simple /انگلیسی
92-سفید - 1:white /انگلیسی
93-سنگ - 1:stone /انگلیسی
94-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
95-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
96-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
97-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
98-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
99-پلاکمعمولی - 1:پلاک معمولی /arabic, 2:regularcharm /انگلیسی
100-کیان - 1:kian /انگلیسی
101-کیفی - 1:baggy /انگلیسی