هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220114

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-نگین - 1:negin /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
17-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
21-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
22-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
25-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
26-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
27-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
28-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
31-ایران - 1:iran /انگلیسی
32-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
33-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
34-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
35-پابند - 1:anklet /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
39-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
40-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
41-کیف - 1:bag /انگلیسی
42-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
43-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
44-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-استیل - 1:steel /انگلیسی
47-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
48-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
49-انگشترنگیندار - 1:انگشتر نگیندار /farsi
50-خرجکار - 1:material /انگلیسی
51-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
52-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
53-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
54-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
55-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
56-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
57-معمولی - 1:normal /انگلیسی
58-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
59-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
60-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
61-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
62-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
63-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
64-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
65-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
66-سنگ - 1:stone /انگلیسی
67-طلایی - 1:golden /انگلیسی
68-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
69-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
70-ناخنگیر - 1:ناخن گیر /urdu
71-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
72-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
73-جعبه - 1:box /انگلیسی
74-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
75-خیاطی -
76-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
77-سنگمروارید - 1:سنگ مروارید /urdu
78-متوسط - 1:medium /انگلیسی
79-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
80-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
81-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
82-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
83-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
84-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
85-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
86-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
87-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
88-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
89-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
90-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
91-مار - 1:snake /انگلیسی
92-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
93-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
94-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
95-صنایعدستی - 1:صنایع دستی /urdu
96-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
97-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
98-پدر -
99-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
100-بهتریناسامی - 1:بهترین اسامی /farsi
101-تل -