هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220429

کلیدواژه تعریف
1-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
14-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-ایران - 1:iran /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
26-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
27-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-اسی - 1:esi /انگلیسی
34-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
35-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
36-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
37-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
40-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
41-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
42-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
43-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
44-علی - 1:ali /انگلیسی
45-فلزی - 1:metal /انگلیسی
46-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
47-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
48-متوسط - 1:medium /انگلیسی
49-پیام - 1:payam /انگلیسی
50-اکرم - 1:akram /انگلیسی
51-بانو - 1:banoo /انگلیسی
52-بسته - 1:pack /انگلیسی
53-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
54-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
55-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
56-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
57-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
58-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
59-طلا - 1:gold /انگلیسی
60-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
61-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
62-معمولی - 1:normal /انگلیسی
63-نیمست - 1:نیم ست /farsi
64-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
65-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
66-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
67-پلاکضربان - 1:پلاک ضربان /pashto
68-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
69-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
70-آوا - 1:ava /انگلیسی
71-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
72-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
73-جعبه - 1:box /انگلیسی
74-خرجکار - 1:material /انگلیسی
75-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
76-رول - 1:roll /انگلیسی
77-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
78-صندوقچهچوبی - 1:صندوقچه چوبی /pashto
79-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
80-موسپدقالی - 1:موس پد قالی /pashto,2:موس پد قالی'" /pashto
81-نگار - 1:negar /انگلیسی
82-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
83-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
84-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
85-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
86-کوچک - 1:small /انگلیسی
87-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
88-آرام - 1:aram /انگلیسی
89-استیل - 1:steel /انگلیسی
90-اسممهدیه - 1:اسم مهدیه /urdu
91-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
92-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
93-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
94-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
95-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
96-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
97-ساده - 1:simple /انگلیسی
98-سایز3 - 1:سایز 3 /urdu, 2:size3 /انگلیسی
99-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
100-سوزن - 1:needle /انگلیسی
101-عقیق - 1:agate /انگلیسی