هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220428

کلیدواژه تعریف
1-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
2-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
3-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
15-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
26-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
29-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
30-ساده - 1:simple /انگلیسی
31-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
32-کوچک - 1:small /انگلیسی
33-کیف - 1:bag /انگلیسی
34-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
35-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
36-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
37-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
38-بزرگ - 1:big /انگلیسی
39-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
40-استیل - 1:steel /انگلیسی
41-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
42-طلایی - 1:golden /انگلیسی
43-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
44-کشی - 1:elastic /انگلیسی
45-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
46-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
47-ایران - 1:iran /انگلیسی
48-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
49-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
50-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
51-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
52-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
53-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
54-باریک - 1:thin /انگلیسی
55-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
56-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
57-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
58-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
59-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
60-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
61-مرواریدریسهای - 1:مروارید ریسه ای /farsi
62-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
63-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
64-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
65-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
66-اسی - 1:esi /انگلیسی
67-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
68-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
69-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
70-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
71-علی - 1:ali /انگلیسی
72-فلزی - 1:metal /انگلیسی
73-متوسط - 1:medium /انگلیسی
74-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
75-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
76-گل - 1:flower /انگلیسی
77-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
78-بسته - 1:pack /انگلیسی
79-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
80-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
81-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
82-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
83-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
84-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
85-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
86-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
87-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
88-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
89-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
90-متری - 1:metric /انگلیسی
91-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
92-معمولی - 1:normal /انگلیسی
93-پلاکاسممحمد - 1:پلاک اسم محمد /urdu
94-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
95-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
96-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
97-کلیپس - 1:clips /انگلیسی
98-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
99-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
100-تاج - 1:crown /انگلیسی
101-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی