هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220427

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
3-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-ندا - 1:neda /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
17-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-نگین - 1:negin /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
25-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
28-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
29-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
30-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
31-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
32-کیف - 1:bag /انگلیسی
33-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
34-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
35-بسته - 1:pack /انگلیسی
36-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
37-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
38-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
39-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
40-اسی - 1:esi /انگلیسی
41-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
42-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
43-سما - 1:sama /انگلیسی
44-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
45-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
46-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
47-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
48-رها - 1:raha /انگلیسی
49-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
50-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
51-گردنبندنگیندار - 1:گردنبند نگیندار /farsi
52-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
53-مانی - 1:mani /انگلیسی
54-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
55-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
56-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
57-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
58-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
59-متوسط - 1:medium /انگلیسی
60-معمولی - 1:normal /انگلیسی
61-نگار - 1:negar /انگلیسی
62-رویا - 1:roya /انگلیسی
63-مینی - 1:mini /انگلیسی
64-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
65-پلاکمعمولی - 1:پلاک معمولی /arabic, 2:regularcharm /انگلیسی
66-پیام - 1:payam /انگلیسی
67-کشی - 1:elastic /انگلیسی
68-کوچک - 1:small /انگلیسی
69-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
70-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
71-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
72-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
73-ایران - 1:iran /انگلیسی
74-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
75-سرامیک - 1:ceramic /انگلیسی
76-نسا - 1:nesa /انگلیسی
77-ابی - 1:ebi /انگلیسی
78-استیل - 1:steel /انگلیسی
79-جهان -
80-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
81-خوشتریناسامی - 1:خوشترین اسامی /farsi
82-دریا - 1:darya /انگلیسی
83-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
84-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
85-طلایی - 1:golden /انگلیسی
86-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
87-مشکی - 1:black /انگلیسی
88-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
89-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
90-پلاکاسممحمد - 1:پلاک اسم محمد /urdu
91-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
92-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
93-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
94-اونیکس - 1:onyx /انگلیسی
95-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
96-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
97-ستاره - 1:setareh /انگلیسی
98-سنگ - 1:stone /انگلیسی
99-طرحقالی - 1:طرح قالی /pashto
100-علی - 1:ali /انگلیسی
101-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی