هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220426

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
11-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
12-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
18-سامی - 1:sami /انگلیسی
19-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
27-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
30-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
31-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
32-اسی - 1:esi /انگلیسی
33-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
34-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
35-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
36-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
37-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
38-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
39-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
40-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
41-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
42-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
43-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
44-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
45-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
46-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
47-ایران - 1:iran /انگلیسی
48-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
49-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
50-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
51-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
52-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
53-باریک - 1:thin /انگلیسی
54-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
55-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
56-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
57-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
58-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
59-قدیمیتریناسامی - 1:قدیمیترین اسامی /farsi,2:قدیمی ترین اسامی /farsi
60-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
61-معمولی - 1:normal /انگلیسی
62-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
63-دستبندسنگی - 1:دستبند سنگی /urdu
64-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
65-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
66-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
67-بزرگ - 1:big /انگلیسی
68-بسته - 1:pack /انگلیسی
69-خرجکار - 1:material /انگلیسی
70-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
71-دستبندسملتین - 1:دستبند سم لتین /farsi
72-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
73-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
74-سما - 1:sama /انگلیسی
75-فلزی - 1:metal /انگلیسی
76-متری - 1:metric /انگلیسی
77-نخ - 1:thread /انگلیسی
78-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
79-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
80-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
81-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
82-استیل - 1:steel /انگلیسی
83-بندچرمی - 1:بند چرمی /farsi
84-جعبه - 1:box /انگلیسی
85-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
86-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
87-دستبندسمنگلیسی - 1:دستبند سم نگلیسی /farsi
88-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
89-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
90-دی - 1:day /انگلیسی
91-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
92-ساده - 1:simple /انگلیسی
93-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
94-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
95-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
96-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
97-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
98-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
99-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
100-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
101-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی