هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220425

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
2-سامی - 1:sami /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
6-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
14-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
15-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
19-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
20-نگین - 1:negin /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
27-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
28-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
29-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
30-خرجکار - 1:material /انگلیسی
31-ایران - 1:iran /انگلیسی
32-اسی - 1:esi /انگلیسی
33-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
34-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
35-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
36-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
37-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
38-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
39-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
40-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
41-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
42-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
43-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
44-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
45-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
46-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
47-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
48-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
49-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
50-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
51-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
52-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
53-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
54-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
55-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
56-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
57-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
58-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
59-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
60-بسته - 1:pack /انگلیسی
61-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
62-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
63-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
64-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
65-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
66-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
67-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
68-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
69-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
70-کیفدوشی - 1:کیف دوشی /urdu,2:کیف دوشی' /urdu
71-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
72-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
73-اکرم - 1:akram /انگلیسی
74-بزرگ - 1:big /انگلیسی
75-خیاطی -
76-دستبندسملتین - 1:دستبند سم لتین /farsi
77-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
78-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
79-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
80-زیباتریننامها - 1:زیباترین نامها /farsi
81-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
82-ساده - 1:simple /انگلیسی
83-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
84-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
85-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
86-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
87-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
88-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
89-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
90-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
91-نخ - 1:thread /انگلیسی
92-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
93-هدیهولنتاین - 1:هدیه ولنتاین /pashto
94-پیام - 1:payam /انگلیسی
95-پیمان - 1:agreement /انگلیسی 2:peiman /انگلیسی 3:payman /انگلیسی
96-کیف - 1:bag /انگلیسی
97-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
98-گوشوارهفشن - 1:گوشواره فشن /pashto
99-آتیسا - 1:atisa /انگلیسی
100-آویزحرز - 1:آویز حرز /urdu
101-آویزساعت - 1:آویز ساعت /urdu