هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220424

کلیدواژه تعریف
1-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
4-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-نگین - 1:negin /انگلیسی
8-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
12-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
18-سامی - 1:sami /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
29-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
32-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
33-اسی - 1:esi /انگلیسی
34-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
35-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
36-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
37-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
38-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
39-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
40-نخ - 1:thread /انگلیسی
41-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
42-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
43-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
44-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
45-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
46-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
47-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
48-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
49-پابند - 1:anklet /انگلیسی
50-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
51-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
52-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
53-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
54-انگشترخاص - 1:انگشتر خاص /farsi
55-ایران - 1:iran /انگلیسی
56-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
57-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
58-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
59-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
60-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
61-مهدی - 1:mahdi /انگلیسی
62-کیف - 1:bag /انگلیسی
63-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
64-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
65-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
66-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
67-بزرگ - 1:big /انگلیسی
68-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
69-رول - 1:roll /انگلیسی
70-مادر - 1:madar /انگلیسی
71-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
72-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
73-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
74-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
75-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
76-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
77-گیرهگوشواره - 1:گیره گوشواره /pashto
78-استیل - 1:steel /انگلیسی
79-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
80-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
81-بسته - 1:pack /انگلیسی
82-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi
83-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
84-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
85-علی - 1:ali /انگلیسی
86-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
87-فاطمه - 1:fatemeh /انگلیسی
88-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
89-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
90-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
91-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
92-پیام - 1:payam /انگلیسی
93-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
94-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
95-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
96-امیر - 1:amir /انگلیسی
97-بهار - 1:bahar /انگلیسی
98-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
99-جعبه - 1:box /انگلیسی
100-حسین - 1:hosein /انگلیسی
101-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی