هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220423

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
5-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-سامی - 1:sami /انگلیسی
9-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
28-ایران - 1:iran /انگلیسی
29-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
30-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
31-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
32-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
33-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
34-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
35-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
36-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
37-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
38-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
39-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
40-بسته - 1:pack /انگلیسی
41-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
42-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
43-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
44-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
45-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
46-خرجکار - 1:material /انگلیسی
47-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
48-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
49-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
50-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
51-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
52-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
53-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
54-اسی - 1:esi /انگلیسی
55-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
56-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
57-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
58-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
59-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
60-زیرموسیطرحقالیوگلیم - 1:زیرموسی طرح قالی و گلیم /urdu
61-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
62-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
63-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
64-متوسط - 1:medium /انگلیسی
65-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
66-پلاکاسمندا - 1:پلاک اسم ندا /farsi
67-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
68-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
69-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
70-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
71-انگشترطرحنقره - 1:انگشتر طرح نقره /pashto
72-اونیکس - 1:onyx /انگلیسی
73-خیاطی -
74-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
75-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
76-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
77-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
78-سما - 1:sama /انگلیسی
79-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
80-عقیق - 1:agate /انگلیسی
81-مانی - 1:mani /انگلیسی
82-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
83-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
84-مهدی - 1:mahdi /انگلیسی
85-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
86-نخ - 1:thread /انگلیسی
87-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
88-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
89-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
90-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
91-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
92-کیفپولفانتزی - 1:کیف پول فانتزی /arabic
93-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
94-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
95-اسب - 1:horse /انگلیسی
96-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi
97-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
98-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
99-اونیکسمشکی - 1:اونیکس مشکی /urdu
100-باریک - 1:thin /انگلیسی
101-برنزی - 1:bronze /انگلیسی