هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220421

کلیدواژه تعریف
1-سامی - 1:sami /انگلیسی
2-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
3-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-ندا - 1:neda /انگلیسی
16-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-نگین - 1:negin /انگلیسی
20-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
21-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
27-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
28-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
31-ایران - 1:iran /انگلیسی
32-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
33-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
34-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
35-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
36-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
37-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
38-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
39-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
40-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
41-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
42-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
43-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
44-کیف - 1:bag /انگلیسی
45-اسممحمد - 1:اسم محمد /urdu
46-اونیکس - 1:onyx /انگلیسی
47-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
48-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
49-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
50-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
51-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
52-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
53-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
54-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
55-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
56-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
57-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
58-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
59-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
60-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
61-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
62-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
63-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
64-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
65-طلایی - 1:golden /انگلیسی
66-عروسک - 1:doll /انگلیسی
67-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
68-پابند - 1:anklet /انگلیسی
69-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
70-کوچک - 1:small /انگلیسی
71-گردنبنداسمنگین - 1:گردنبند اسم نگین /farsi
72-آیه - 1:ayeh /انگلیسی
73-استیل - 1:steel /انگلیسی
74-اسی - 1:esi /انگلیسی
75-اصیلتریناسامی - 1:اصیل ترین اسامی /farsi,2:اصیلترین اسامی /farsi
76-انگشترمشکی - 1:انگشتر مشکی /urdu
77-بانو - 1:banoo /انگلیسی
78-جعبهکاغذی - 1:جعبه کاغذی /pashto
79-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
80-خرجکار - 1:material /انگلیسی
81-دستبندمردانه - 1:دستبند مردانه /pashto
82-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
83-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
84-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
85-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
86-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
87-فلزی - 1:metal /انگلیسی
88-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
89-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
90-مهدی - 1:mahdi /انگلیسی
91-پری - 1:pari /انگلیسی
92-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
93-پلاکاسمنگین - 1:پلاک اسم نگین /farsi
94-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
95-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
96-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
97-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
98-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
99-کیفدوشی - 1:کیف دوشی /urdu,2:کیف دوشی' /urdu
100-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
101-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی