هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220113

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
17-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
25-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
26-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
30-کوچک - 1:small /انگلیسی
31-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
32-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
33-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
34-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
35-استیل - 1:steel /انگلیسی
36-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
37-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
38-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
39-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
40-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
41-معمولی - 1:normal /انگلیسی
42-ایران - 1:iran /انگلیسی
43-متوسط - 1:medium /انگلیسی
44-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
45-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
46-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
47-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
48-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
49-بزرگ - 1:big /انگلیسی
50-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
51-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
52-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
53-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
54-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
55-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
56-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
57-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
58-مینی - 1:mini /انگلیسی
59-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
60-بسته - 1:pack /انگلیسی
61-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
62-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
63-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
64-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
65-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
66-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
67-طلایی - 1:golden /انگلیسی
68-خرجکار - 1:material /انگلیسی
69-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
70-عدد - 1:piece /انگلیسی
71-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
72-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
73-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
74-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
75-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
76-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
77-گرهکشویی - 1:گره کشویی /farsi, 2:knotfastener /انگلیسی
78-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
79-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
80-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
81-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
82-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
83-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
84-ساده - 1:simple /انگلیسی
85-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
86-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
87-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
88-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
89-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
90-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
91-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
92-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
93-جعبه - 1:box /انگلیسی
94-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
95-اسی - 1:esi /انگلیسی
96-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
97-رول - 1:roll /انگلیسی
98-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
99-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
100-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
101-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی