هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220418

کلیدواژه تعریف
1-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
2-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-ندا - 1:neda /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
26-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
32-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
33-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
34-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
35-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
38-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
39-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
40-پدر -
41-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
42-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
43-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
44-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
45-اسی - 1:esi /انگلیسی
46-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
47-مهرهپلاستیکی - 1:مهره پلاستیکی /pashto
48-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
49-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
50-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
51-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
52-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
53-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
54-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
55-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
56-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
57-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
58-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی
59-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
60-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
61-نخ - 1:thread /انگلیسی
62-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
63-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
64-گلحریر - 1:گل حریر /urdu
65-گلسر - 1:گل سر /pashto
66-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
67-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
68-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
69-انگشترزنانه - 1:انگشتر زنانه /farsi
70-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
71-خرجکار - 1:material /انگلیسی
72-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
73-رها - 1:raha /انگلیسی
74-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
75-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
76-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
77-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
78-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
79-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
80-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
81-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
82-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
83-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
84-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
85-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
86-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
87-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
88-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
89-گوشوارهرنگثابت - 1:گوشواره رنگ ثابت /pashto
90-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
91-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
92-انگشترنگینمشکی - 1:انگشتر نگین مشکی /urdu
93-انگشترکلاسیک - 1:انگشتر کلاسیک /urdu
94-جعبههدیه - 1:جعبه هدیه /pashto
95-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
96-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
97-دستبنددخترانه - 1:دستبند دخترانه /farsi
98-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
99-دستبندنگیندار - 1:دستبند نگیندار /farsi
100-دستبندپلاکدار - 1:دستبند پلاکدار /farsi
101-رومیزیترمه - 1:رومیزی ترمه /farsi