هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220417

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
5-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
26-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
29-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
30-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
31-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
32-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
33-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
34-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
35-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
36-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
37-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
38-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
39-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
40-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
41-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
42-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
43-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
44-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
45-استیل - 1:steel /انگلیسی
46-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
47-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
48-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
49-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
50-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
51-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
52-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
53-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
54-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
55-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
56-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
57-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
58-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
59-خرجکار - 1:material /انگلیسی
60-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
61-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
62-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
63-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
64-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
65-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
66-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
67-طرحایران - 1:طرح ایران /farsi, 2:irandesign /انگلیسی
68-طلایی - 1:golden /انگلیسی
69-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
70-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
71-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
72-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
73-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
74-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
75-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
76-نخ - 1:thread /انگلیسی
77-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
78-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
79-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
80-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
81-مانی - 1:mani /انگلیسی
82-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
83-نیمست - 1:نیم ست /farsi
84-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
85-کوچک - 1:small /انگلیسی
86-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
87-خیاطی -
88-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
89-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
90-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
91-جعبه - 1:box /انگلیسی
92-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
93-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
94-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
95-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
96-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
97-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
98-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
99-متوسط - 1:medium /انگلیسی
100-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
101-انگشترنگینمشکی - 1:انگشتر نگین مشکی /urdu