هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220415

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
17-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
21-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
22-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
23-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
24-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
25-کیف - 1:bag /انگلیسی
26-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
27-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
28-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
31-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
32-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
33-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
34-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
35-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
36-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
37-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
38-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
39-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
40-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
41-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
42-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
43-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
44-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
45-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
46-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
47-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
48-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
49-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
50-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
51-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
52-جعبه - 1:box /انگلیسی
53-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
54-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
55-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
56-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
57-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
58-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
59-نیمست - 1:نیم ست /farsi
60-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
61-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
62-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
63-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
64-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
65-عروسک - 1:doll /انگلیسی
66-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
67-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
68-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
69-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
70-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
71-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
72-خرجکار - 1:material /انگلیسی
73-خیاطی -
74-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
75-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
76-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
77-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
78-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
79-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
80-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
81-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
82-ایران - 1:iran /انگلیسی
83-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
84-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
85-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
86-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
87-نخ - 1:thread /انگلیسی
88-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
89-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
90-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
91-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
92-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
93-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
94-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
95-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
96-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
97-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
98-گیرهگوشواره - 1:گیره گوشواره /pashto
99-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
100-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
101-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu