هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220413

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-ندا - 1:neda /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
26-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
32-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
33-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-کیف - 1:bag /انگلیسی
38-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
39-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
40-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
41-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
44-ایران - 1:iran /انگلیسی
45-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
46-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
47-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
48-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
49-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
50-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
51-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
52-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
53-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
54-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
55-کیفدوشی - 1:کیف دوشی /urdu,2:کیف دوشی' /urdu
56-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
57-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
58-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
59-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
60-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
61-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
62-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
63-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
64-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
65-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
66-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
67-اسی - 1:esi /انگلیسی
68-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
69-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
70-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
71-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
72-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
73-خرجکار - 1:material /انگلیسی
74-دی - 1:day /انگلیسی
75-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
76-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
77-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
78-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
79-نخ - 1:thread /انگلیسی
80-کوچک - 1:small /انگلیسی
81-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
82-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
83-طلا - 1:gold /انگلیسی
84-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
85-فلزی - 1:metal /انگلیسی
86-متوسط - 1:medium /انگلیسی
87-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
88-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
89-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
90-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
91-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
92-استیل - 1:steel /انگلیسی
93-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
94-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
95-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
96-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
97-آویزاستیل - 1:آویز استیل /farsi
98-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
99-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
100-بزرگ - 1:big /انگلیسی
101-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی