هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220412

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
27-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
28-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
32-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
33-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
34-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
35-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
36-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
37-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
38-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
39-ایران - 1:iran /انگلیسی
40-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
41-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
42-کیف - 1:bag /انگلیسی
43-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
44-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
45-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
46-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
47-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
48-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
49-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
50-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
51-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
52-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
53-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
54-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
55-خرجکار - 1:material /انگلیسی
56-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
57-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
58-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
59-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
60-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
61-استیل - 1:steel /انگلیسی
62-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
63-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
64-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
65-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
66-عروسک - 1:doll /انگلیسی
67-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
68-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
69-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
70-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
71-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
72-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
73-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
74-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
75-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
76-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
77-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
78-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
79-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
80-طلایی - 1:golden /انگلیسی
81-علی - 1:ali /انگلیسی
82-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
83-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
84-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
85-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
86-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
87-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
88-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
89-کوچک - 1:small /انگلیسی
90-بزرگ - 1:big /انگلیسی
91-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
92-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
93-انگشترتاج - 1:انگشتر تاج /farsi
94-حلقهاستیل - 1:حلقه استیل /farsi
95-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
96-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
97-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
98-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
99-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
100-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
101-پابند - 1:anklet /انگلیسی