هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220409

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-سامی - 1:sami /انگلیسی
7-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
10-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
11-نگین - 1:negin /انگلیسی
12-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
13-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
18-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-کیف - 1:bag /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
27-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
28-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
29-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
30-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
31-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
32-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
33-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
34-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
35-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
36-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
37-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
38-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
39-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
40-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
41-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
42-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
43-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
44-تلنگیندار - 1:تل نگیندار /farsi
45-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
46-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
47-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
48-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
49-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
50-ایران - 1:iran /انگلیسی
51-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
52-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
53-عروسک - 1:doll /انگلیسی
54-پابند - 1:anklet /انگلیسی
55-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
56-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
57-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
58-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
59-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
60-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
61-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
62-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
63-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
64-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
65-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
66-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
67-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
68-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
69-معمولی - 1:normal /انگلیسی
70-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
71-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
72-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
73-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
74-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
75-کوچک - 1:small /انگلیسی
76-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
77-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
78-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
79-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
80-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
81-تل -
82-دی - 1:day /انگلیسی
83-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
84-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
85-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi
86-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
87-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
88-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
89-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
90-بزرگ - 1:big /انگلیسی
91-علی - 1:ali /انگلیسی
92-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
93-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
94-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
95-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
96-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
97-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
98-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
99-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
100-فرشهایمینیاتوری - 1:فرشهای مینیاتوری /farsi
101-مهدی - 1:mahdi /انگلیسی