هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220408

کلیدواژه تعریف
1-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-سامی - 1:sami /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
22-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
25-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
26-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
27-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
28-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
29-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
30-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
31-زیرموشیسنتی - 1:زیرموشی سنتی /urdu
32-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
33-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
34-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
35-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
36-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
37-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
38-جعبه - 1:box /انگلیسی
39-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
40-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
41-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
42-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
43-ایران - 1:iran /انگلیسی
44-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
45-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
46-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
47-کیف - 1:bag /انگلیسی
48-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
49-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
50-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
51-زیرموسیفرشی - 1:زیر موسی فرشی /urdu, 2:carpetmousepad /انگلیسی
52-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
53-متوسط - 1:medium /انگلیسی
54-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
55-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
56-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
57-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
58-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
59-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
60-تولیدزیرموشیفرشی - 1:تولید زیرموشی فرشی /urdu
61-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
62-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
63-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
64-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
65-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
66-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
67-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
68-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
69-پدر -
70-کوچک - 1:small /انگلیسی
71-گلسر - 1:گل سر /pashto
72-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
73-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
74-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
75-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
76-خرجکار - 1:material /انگلیسی
77-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
78-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
79-رومیزیترمه - 1:رومیزی ترمه /farsi
80-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
81-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
82-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
83-گیرهگوشواره - 1:گیره گوشواره /pashto
84-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
85-دی - 1:day /انگلیسی
86-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
87-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
88-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
89-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
90-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
91-کیفدوشی - 1:کیف دوشی /urdu,2:کیف دوشی' /urdu
92-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
93-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
94-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
95-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
96-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
97-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
98-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
99-پابند - 1:anklet /انگلیسی
100-کیفجاجیمی - 1:کیف جاجیمی /urdu
101-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی