هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220405

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
29-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
30-استیل - 1:steel /انگلیسی
31-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
32-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
33-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
34-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
35-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
36-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
37-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
38-طلایی - 1:golden /انگلیسی
39-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
40-بزرگ - 1:big /انگلیسی
41-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
44-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
45-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
46-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
47-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
48-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
49-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
50-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
53-دی - 1:day /انگلیسی
54-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
55-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
56-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
57-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
58-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
59-اسی - 1:esi /انگلیسی
60-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
61-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
62-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
63-طلا - 1:gold /انگلیسی
64-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
65-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
66-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
67-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
68-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
69-پر - 1:feather /انگلیسی
70-گل - 1:flower /انگلیسی
71-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
72-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
73-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
74-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
75-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
76-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
77-فلزی - 1:metal /انگلیسی
78-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
79-معمولی - 1:normal /انگلیسی
80-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
81-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
82-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
83-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
84-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
85-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
86-تاج - 1:crown /انگلیسی
87-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
88-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
89-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
90-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
91-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
92-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
93-خرجکار - 1:material /انگلیسی
94-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
95-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
96-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
97-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
98-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
99-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
100-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
101-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی