هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220404

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-سامی - 1:sami /انگلیسی
11-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
27-ایران - 1:iran /انگلیسی
28-کیف - 1:bag /انگلیسی
29-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
30-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
31-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-استیل - 1:steel /انگلیسی
34-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
35-طلایی - 1:golden /انگلیسی
36-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
37-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
38-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
39-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
40-کوچک - 1:small /انگلیسی
41-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
42-بزرگ - 1:big /انگلیسی
43-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
44-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
45-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
46-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
47-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
48-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
49-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
50-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
51-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
52-دی - 1:day /انگلیسی
53-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
54-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
55-طلا - 1:gold /انگلیسی
56-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
57-اسی - 1:esi /انگلیسی
58-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
59-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
60-گل - 1:flower /انگلیسی
61-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
62-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
63-فلزی - 1:metal /انگلیسی
64-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
65-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
66-پر - 1:feather /انگلیسی
67-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
68-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
69-تاج - 1:crown /انگلیسی
70-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
71-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
72-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
73-متوسط - 1:medium /انگلیسی
74-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
75-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
76-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
77-اسب - 1:horse /انگلیسی
78-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
79-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
80-رها - 1:raha /انگلیسی
81-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
82-معمولی - 1:normal /انگلیسی
83-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
84-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
85-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
86-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
87-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
88-هدا - 1:hoda /انگلیسی
89-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
90-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
91-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
92-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
93-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
94-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
95-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
96-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
97-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
98-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
99-کشی - 1:elastic /انگلیسی
100-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
101-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی