هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220402

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-کیف - 1:bag /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
28-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
31-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
32-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
33-ایران - 1:iran /انگلیسی
34-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
35-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
36-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
37-اسی - 1:esi /انگلیسی
38-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
39-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
40-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
41-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
42-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
43-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
44-طلایی - 1:golden /انگلیسی
45-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
46-بزرگ - 1:big /انگلیسی
47-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
48-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
49-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
50-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
51-استیل - 1:steel /انگلیسی
52-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
53-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
54-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
55-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
56-کوچک - 1:small /انگلیسی
57-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
58-علی - 1:ali /انگلیسی
59-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
60-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
61-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
62-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
63-دی - 1:day /انگلیسی
64-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
65-رها - 1:raha /انگلیسی
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
68-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
69-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
70-فلزی - 1:metal /انگلیسی
71-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
72-متوسط - 1:medium /انگلیسی
73-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
74-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
75-کشی - 1:elastic /انگلیسی
76-پیام - 1:payam /انگلیسی
77-مانی - 1:mani /انگلیسی
78-اسب - 1:horse /انگلیسی
79-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
80-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
81-معمولی - 1:normal /انگلیسی
82-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
83-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
84-تاج - 1:crown /انگلیسی
85-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
86-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
87-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
88-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
89-هدا - 1:hoda /انگلیسی
90-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
91-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
92-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
93-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
94-پر - 1:feather /انگلیسی
95-گل - 1:flower /انگلیسی
96-ساده - 1:simple /انگلیسی
97-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
98-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
99-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
100-مینی - 1:mini /انگلیسی
101-نگار - 1:negar /انگلیسی