هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220329

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
26-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
27-طلایی - 1:golden /انگلیسی
28-استیل - 1:steel /انگلیسی
29-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
32-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
33-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
34-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-دی - 1:day /انگلیسی
37-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
38-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
39-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
40-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
41-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
42-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
43-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
44-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
45-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
46-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
47-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
48-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
49-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
50-طلا - 1:gold /انگلیسی
51-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
52-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
53-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
54-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
55-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
56-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
57-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
58-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
59-کوچک - 1:small /انگلیسی
60-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
61-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
62-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
63-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
64-بزرگ - 1:big /انگلیسی
65-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
66-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
67-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
68-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
69-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
70-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
71-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
72-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
73-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
74-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
75-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
76-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
77-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
78-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
79-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
80-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
81-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
82-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
83-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
84-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
85-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
86-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
87-محبوبتریناسامی - 1:محبوبترین اسامی /farsi
88-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
89-فلزی - 1:metal /انگلیسی
90-اسی - 1:esi /انگلیسی
91-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
92-خرجکار - 1:material /انگلیسی
93-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
94-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
95-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
96-متوسط - 1:medium /انگلیسی
97-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
98-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
99-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
100-معمولی - 1:normal /انگلیسی
101-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی