هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220111

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
15-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
26-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
31-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
34-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
35-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
36-ایران - 1:iran /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
39-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
40-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
41-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
42-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
43-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
44-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
45-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
46-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
47-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
48-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
49-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
50-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
51-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
52-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
53-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
54-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
55-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
56-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
57-اسی - 1:esi /انگلیسی
58-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
59-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
60-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
61-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
62-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
63-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
64-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
65-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
66-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
67-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
68-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
69-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
70-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
71-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
72-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
73-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
74-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
75-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
76-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
77-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
78-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
79-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
80-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
81-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
82-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
83-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
84-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
85-موسپدقالیایرانی - 1:موسپد قالی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
86-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
87-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
88-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
89-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
90-خرجکار - 1:material /انگلیسی
91-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
92-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
93-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
94-چشمنظر - 1:چشم نظر /,2:چشم-نظر /, 3:evileye /انگلیسی
95-جعبه - 1:box /انگلیسی
96-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
97-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
98-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
99-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
100-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
101-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi