هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220327

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
5-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
13-سامی - 1:sami /انگلیسی
14-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
15-نگین - 1:negin /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
18-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
23-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
24-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
25-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
26-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
27-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
30-کیف - 1:bag /انگلیسی
31-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
32-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
33-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
34-ایران - 1:iran /انگلیسی
35-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
36-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
37-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
38-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
39-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
40-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
41-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
42-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
43-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
44-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
45-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
46-جعبه - 1:box /انگلیسی
47-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
48-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
49-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
50-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
51-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
52-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
53-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
54-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
55-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
56-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
57-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
58-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
59-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
60-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
61-نخ - 1:thread /انگلیسی
62-بزرگ - 1:big /انگلیسی
63-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
64-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
65-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
66-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
67-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
68-پابند - 1:anklet /انگلیسی
69-خرجکار - 1:material /انگلیسی
70-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
71-استیل - 1:steel /انگلیسی
72-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
73-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
74-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
75-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
76-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
77-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
78-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
79-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
80-گیرهروسری - 1:گیره روسری /pashto
81-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
82-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
83-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
84-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
85-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
86-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
87-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
88-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
89-نیمست - 1:نیم ست /farsi
90-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
91-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
92-خیاطی -
93-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
94-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
95-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
96-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
97-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
98-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
99-عروسک - 1:doll /انگلیسی
100-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
101-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی