هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220326

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
24-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
25-طلایی - 1:golden /انگلیسی
26-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
27-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
28-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-کیف - 1:bag /انگلیسی
31-استیل - 1:steel /انگلیسی
32-ایران - 1:iran /انگلیسی
33-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
34-دی - 1:day /انگلیسی
35-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
36-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
37-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
38-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
39-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
40-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
41-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
42-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
43-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
44-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
45-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
46-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
47-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
48-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
49-طلا - 1:gold /انگلیسی
50-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
51-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
52-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
53-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
54-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
55-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
56-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
57-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
58-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
59-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
60-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
61-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
62-خرجکار - 1:material /انگلیسی
63-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
64-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
65-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
66-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
67-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
68-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
69-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
70-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
71-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
72-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
73-کوچک - 1:small /انگلیسی
74-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
75-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
76-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
77-بزرگ - 1:big /انگلیسی
78-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
79-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
80-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
81-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
82-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
83-اسی - 1:esi /انگلیسی
84-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
85-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
86-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
87-زنجیرگردنبند - 1:زنجیر گردنبند /urdu
88-نخ - 1:thread /انگلیسی
89-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
90-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
91-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
92-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
93-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
94-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
95-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
96-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
97-جعبه - 1:box /انگلیسی
98-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
99-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
100-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
101-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی