هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220324

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
5-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
6-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-ایران - 1:iran /انگلیسی
20-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
21-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-استیل - 1:steel /انگلیسی
24-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
25-دی - 1:day /انگلیسی
26-طلایی - 1:golden /انگلیسی
27-طلا - 1:gold /انگلیسی
28-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
29-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
30-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
31-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
32-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
33-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
34-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
35-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
36-پر - 1:feather /انگلیسی
37-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
38-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
39-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
40-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
41-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
42-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
43-بزرگ - 1:big /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
46-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
47-کیف - 1:bag /انگلیسی
48-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
49-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
50-گل - 1:flower /انگلیسی
51-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
52-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
53-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
54-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
55-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
56-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
57-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
58-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
59-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
60-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
61-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
62-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
63-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
64-اسی - 1:esi /انگلیسی
65-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
66-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
67-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
68-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
69-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
70-اسب - 1:horse /انگلیسی
71-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
72-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
73-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
74-تاج - 1:crown /انگلیسی
75-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
76-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
77-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
78-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
79-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
80-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
81-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
82-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
83-رها - 1:raha /انگلیسی
84-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
85-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
86-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
87-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
88-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
89-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
90-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
91-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
92-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
93-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
94-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
95-فلزی - 1:metal /انگلیسی
96-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
97-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
98-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
99-موسپدقالیمینی - 1:موس پد قالی مینی /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
100-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
101-فروشعمدهزیرموشی - 1:فروش عمده زیرموشی /farsi