هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220321

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-سامی - 1:sami /انگلیسی
6-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
15-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
31-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
32-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
33-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
34-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
35-طلایی - 1:golden /انگلیسی
36-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
37-استیل - 1:steel /انگلیسی
38-کوچک - 1:small /انگلیسی
39-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
40-بزرگ - 1:big /انگلیسی
41-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
42-کیف - 1:bag /انگلیسی
43-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
44-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
45-پر - 1:feather /انگلیسی
46-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
47-دی - 1:day /انگلیسی
48-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
49-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
50-تاج - 1:crown /انگلیسی
51-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
52-اسب - 1:horse /انگلیسی
53-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
54-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
55-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
56-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
57-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
58-فلزی - 1:metal /انگلیسی
59-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
60-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
61-متوسط - 1:medium /انگلیسی
62-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
63-اسی - 1:esi /انگلیسی
64-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
65-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
66-طلا - 1:gold /انگلیسی
67-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
68-کشی - 1:elastic /انگلیسی
69-علی - 1:ali /انگلیسی
70-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
71-رها - 1:raha /انگلیسی
72-هدا - 1:hoda /انگلیسی
73-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
74-معمولی - 1:normal /انگلیسی
75-سنگ - 1:stone /انگلیسی
76-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
77-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
78-مشکی - 1:black /انگلیسی
79-پیام - 1:payam /انگلیسی
80-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
81-ساده - 1:simple /انگلیسی
82-ساسان - 1:sasan /انگلیسی
83-مینی - 1:mini /انگلیسی
84-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
85-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
86-چشم - 1:eye /انگلیسی
87-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
88-رنگپا - 1:رنگ پا /urdu, 2:skincolor /انگلیسی
89-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
90-سما - 1:sama /انگلیسی
91-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
92-مانی - 1:mani /انگلیسی
93-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
94-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
95-شیر - 1:lion /انگلیسی
96-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
97-دورنگ - 1:bicolor /انگلیسی
98-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
99-آیه - 1:ayeh /انگلیسی
100-مارک -
101-متری - 1:metric /انگلیسی