هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220318

کلیدواژه تعریف
1-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
12-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-ندا - 1:neda /انگلیسی
15-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
16-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
17-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
20-سامی - 1:sami /انگلیسی
21-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
22-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
23-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
24-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
25-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
28-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
29-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
30-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
31-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
32-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
33-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
34-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
35-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
36-کیف - 1:bag /انگلیسی
37-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
38-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
39-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
40-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
41-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
42-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
43-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
44-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
45-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
46-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
47-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
48-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
49-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
50-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
51-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
52-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
53-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
54-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
55-استیل - 1:steel /انگلیسی
56-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
57-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
58-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
59-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
60-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
61-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
62-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
63-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
64-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
65-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
68-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
69-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
70-پلاکبرنزی - 1:پلاک برنزی /farsi, 2:bronzependant /انگلیسی
71-طلایی - 1:golden /انگلیسی
72-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
73-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
74-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
75-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
76-امیر - 1:amir /انگلیسی
77-دستبنداونیکس - 1:دستبند اونیکس /farsi
78-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
79-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
80-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
81-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
82-دستبنداسمانگلیسی - 1:دستبند اسم انگلیسی /farsi, 2:englishnamebracelet /انگلیسی
83-دستبنداسملاتین - 1:دستبند اسم لاتین /farsi
84-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
85-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
86-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
87-حسین - 1:hosein /انگلیسی
88-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
89-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
90-خرجکار - 1:material /انگلیسی
91-دستبندحروف - 1:دستبند حروف /farsi
92-مادر - 1:madar /انگلیسی
93-بزرگ - 1:big /انگلیسی
94-خرجکاردستبند - 1:خرجکار دستبند /farsi
95-زنجیراستیلنقرهای - 1:زنجیر استیل نقره ای /farsi
96-فلزی - 1:metal /انگلیسی
97-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
98-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
99-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
100-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی
101-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی