هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220316

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
8-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
19-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
22-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
23-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
24-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
25-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
28-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
29-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
30-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
31-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
32-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
33-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
34-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
35-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
36-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
37-ایران - 1:iran /انگلیسی
38-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
39-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
40-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
41-استیل - 1:steel /انگلیسی
42-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
43-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
44-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
45-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
46-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
47-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
48-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
49-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
50-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
51-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
52-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
53-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
54-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
55-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
56-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
57-طلایی - 1:golden /انگلیسی
58-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
59-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
60-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
61-زنجیررنگثابت - 1:زنجیر رنگ ثابت /urdu
62-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
63-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
64-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
65-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
66-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
67-موسپدفرشیکوچک - 1:موسپد فرشی کوچک /urdu, 2:minicarpetmousepad /انگلیسی
68-بتهجقه - 1:بته جقه /pashto
69-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
70-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
71-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
72-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
73-ناخنگیر - 1:ناخن گیر /urdu
74-نخ - 1:thread /انگلیسی
75-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
76-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
77-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
78-نیمست - 1:نیم ست /farsi
79-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
80-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
81-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
82-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
83-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
84-پابند - 1:anklet /انگلیسی
85-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
86-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
87-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
88-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
89-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
90-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
91-خرجکار - 1:material /انگلیسی
92-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
93-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
94-متوسط - 1:medium /انگلیسی
95-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
96-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
97-انگشترمردانه - 1:انگشتر مردانه /pashto, 2:mensring /انگلیسی
98-هدیهولنتاین - 1:هدیه ولنتاین /pashto
99-اسی - 1:esi /انگلیسی
100-انگشترنگیندار - 1:انگشتر نگیندار /farsi
101-زنجیرگردنبند - 1:زنجیر گردنبند /urdu