هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220315

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-سامی - 1:sami /انگلیسی
5-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
11-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
12-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
13-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
14-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
17-ندا - 1:neda /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-دی - 1:day /انگلیسی
23-ایران - 1:iran /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
26-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
27-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
28-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
29-طلایی - 1:golden /انگلیسی
30-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
31-استیل - 1:steel /انگلیسی
32-طلا - 1:gold /انگلیسی
33-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
34-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
35-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
36-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
37-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
38-کیف - 1:bag /انگلیسی
39-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
42-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
43-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
44-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
45-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
46-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
47-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
48-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
49-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
50-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
51-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
52-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
53-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
54-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
55-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
56-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
57-فلزی - 1:metal /انگلیسی
58-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
59-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
60-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
61-متوسط - 1:medium /انگلیسی
62-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
63-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
64-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
65-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
66-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
67-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
68-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
69-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
70-کشی - 1:elastic /انگلیسی
71-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
72-اسی - 1:esi /انگلیسی
73-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
74-مینی - 1:mini /انگلیسی
75-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
76-اسب - 1:horse /انگلیسی
77-کوچک - 1:small /انگلیسی
78-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
79-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
80-علی - 1:ali /انگلیسی
81-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
82-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
83-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
84-ساده - 1:simple /انگلیسی
85-بزرگ - 1:big /انگلیسی
86-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
87-پر - 1:feather /انگلیسی
88-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
89-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
90-سنگ - 1:stone /انگلیسی
91-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
92-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
93-چشم - 1:eye /انگلیسی
94-نخ - 1:thread /انگلیسی
95-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
96-تاج - 1:crown /انگلیسی
97-رها - 1:raha /انگلیسی
98-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
99-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
100-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
101-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی