هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220314

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
10-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-نگین - 1:negin /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-سامی - 1:sami /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
23-ایران - 1:iran /انگلیسی
24-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
25-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-دی - 1:day /انگلیسی
28-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-طلایی - 1:golden /انگلیسی
31-استیل - 1:steel /انگلیسی
32-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
33-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
34-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
35-کیف - 1:bag /انگلیسی
36-طلا - 1:gold /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
39-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
40-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
41-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
42-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
43-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
44-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
45-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
46-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
47-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
48-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
49-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
50-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
51-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
52-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
53-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
54-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
55-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
56-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
57-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
58-کوچک - 1:small /انگلیسی
59-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
60-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
61-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
62-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
63-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
64-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
65-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
66-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
67-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
68-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
69-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
70-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
71-موسپدفرشیآنلاین - 1:موسپد فرشی آنلاین /farsi,2:موسپد فرشی آنلاین' /farsi
72-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
73-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
74-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
75-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
76-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
77-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
78-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
79-رها - 1:raha /انگلیسی
80-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
81-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
82-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
83-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
84-خرجکار - 1:material /انگلیسی
85-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
86-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
87-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
88-نخ - 1:thread /انگلیسی
89-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
90-برنزی - 1:bronze /انگلیسی
91-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
92-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
93-متوسط - 1:medium /انگلیسی
94-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
95-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
96-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
97-بزرگ - 1:big /انگلیسی
98-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
99-موسپدقالیجادویی - 1:موسپد قالی جادویی /urdu
100-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
101-مینیفرش - 1:مینی فرش /farsi, 2:minicarpet /انگلیسی