هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220313

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
11-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
31-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
32-استیل - 1:steel /انگلیسی
33-طلایی - 1:golden /انگلیسی
34-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
35-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
36-کیف - 1:bag /انگلیسی
37-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
38-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
39-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
40-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
41-دی - 1:day /انگلیسی
42-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
43-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
44-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
45-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
46-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
47-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
48-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
49-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
50-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
51-طلا - 1:gold /انگلیسی
52-کوچک - 1:small /انگلیسی
53-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
54-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
55-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
56-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
57-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
58-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
59-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
60-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
61-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
62-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
63-اسی - 1:esi /انگلیسی
64-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
65-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
66-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
67-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
68-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
69-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
70-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
71-بزرگ - 1:big /انگلیسی
72-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
73-پر - 1:feather /انگلیسی
74-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
75-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
76-مانی - 1:mani /انگلیسی
77-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
78-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
79-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
80-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
81-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
82-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
83-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
84-متوسط - 1:medium /انگلیسی
85-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
86-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
87-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
88-رها - 1:raha /انگلیسی
89-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
90-فلزی - 1:metal /انگلیسی
91-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
92-معمولی - 1:normal /انگلیسی
93-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
94-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
95-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
96-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
97-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
98-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
99-پابند - 1:anklet /انگلیسی
100-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
101-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی