هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220310

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
7-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
12-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
13-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-سامی - 1:sami /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
26-ایران - 1:iran /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
30-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
31-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
34-استیل - 1:steel /انگلیسی
35-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
36-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
37-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
38-طلایی - 1:golden /انگلیسی
39-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
40-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
41-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
42-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
43-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
44-کوچک - 1:small /انگلیسی
45-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
46-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
47-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
48-دی - 1:day /انگلیسی
49-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
50-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
51-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
52-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
53-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
54-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
55-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
56-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
57-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
58-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
59-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
60-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
61-بزرگ - 1:big /انگلیسی
62-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
63-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
64-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
65-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
66-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
67-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
68-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
69-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
70-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
71-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
72-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
73-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
74-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
75-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
76-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
77-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
78-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
79-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
80-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
81-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
82-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
83-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
84-طلا - 1:gold /انگلیسی
85-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
86-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
87-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
88-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
89-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
90-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
91-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
92-پابند - 1:anklet /انگلیسی
93-جعبه - 1:box /انگلیسی
94-خرجکار - 1:material /انگلیسی
95-فلزی - 1:metal /انگلیسی
96-نیمست - 1:نیم ست /farsi
97-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
98-حراجپدماوسفرشی - 1:حراج پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetdesignmousepadsale /انگلیسی
99-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
100-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
101-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu