هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220309

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
4-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
10-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
11-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-ندا - 1:neda /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-نگین - 1:negin /انگلیسی
19-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
24-ایران - 1:iran /انگلیسی
25-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
26-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
27-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
28-طلایی - 1:golden /انگلیسی
29-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
30-استیل - 1:steel /انگلیسی
31-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
32-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
33-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
34-دی - 1:day /انگلیسی
35-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
36-کیف - 1:bag /انگلیسی
37-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
38-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
39-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
40-طلا - 1:gold /انگلیسی
41-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
42-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
43-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
44-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
45-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
46-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
47-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
48-کوچک - 1:small /انگلیسی
49-اسی - 1:esi /انگلیسی
50-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
51-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
52-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
53-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
54-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
55-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
56-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
57-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
58-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
59-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
60-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
61-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
62-بزرگ - 1:big /انگلیسی
63-پر - 1:feather /انگلیسی
64-فلزی - 1:metal /انگلیسی
65-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
66-رها - 1:raha /انگلیسی
67-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
68-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
69-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
70-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
71-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
72-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
73-علی - 1:ali /انگلیسی
74-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
75-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
76-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
77-معمولی - 1:normal /انگلیسی
78-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
79-کشی - 1:elastic /انگلیسی
80-تاج - 1:crown /انگلیسی
81-مینی - 1:mini /انگلیسی
82-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
83-مانی - 1:mani /انگلیسی
84-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
85-متوسط - 1:medium /انگلیسی
86-پلاکگردنبنددست - 1:پلاک گردنبند دست /farsi
87-اسب - 1:horse /انگلیسی
88-ساده - 1:simple /انگلیسی
89-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
90-حروفلاتین - 1:حروف لاتین /arabic
91-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
92-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
93-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
94-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
95-آویزطلایی - 1:آویز طلایی /urdu
96-سما - 1:sama /انگلیسی
97-گلسر - 1:گل سر /pashto
98-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
99-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
100-سنگ - 1:stone /انگلیسی
101-پیام - 1:payam /انگلیسی