هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220308

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
8-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
9-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
10-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-ایران - 1:iran /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
26-استیل - 1:steel /انگلیسی
27-طلایی - 1:golden /انگلیسی
28-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
29-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
30-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
31-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
32-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
33-دی - 1:day /انگلیسی
34-کیف - 1:bag /انگلیسی
35-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
36-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
37-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
38-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
39-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
40-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
41-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
42-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
43-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
44-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
45-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
46-طلا - 1:gold /انگلیسی
47-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
48-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
49-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
50-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
51-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
52-کوچک - 1:small /انگلیسی
53-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
54-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
55-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
56-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
57-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
58-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
59-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
60-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
61-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
62-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
63-بزرگ - 1:big /انگلیسی
64-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
65-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
66-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
67-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
68-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
69-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
70-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
71-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
72-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
73-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
74-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
75-پر - 1:feather /انگلیسی
76-دستبندگرهکشویی - 1:دستبند گره کشویی /farsi
77-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
78-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
79-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
80-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
81-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
82-اسی - 1:esi /انگلیسی
83-مهرهچوبی - 1:مهره چوبی /pashto, 2:woodenbead /انگلیسی
84-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
85-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
86-تاج - 1:crown /انگلیسی
87-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
88-فلزی - 1:metal /انگلیسی
89-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
90-متوسط - 1:medium /انگلیسی
91-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
92-کشی - 1:elastic /انگلیسی
93-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
94-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
95-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
96-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
97-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
98-انگشترسیاهقلم - 1:انگشتر سیاه قلم /urdu,2:انگشترسیاه قلم /arabic
99-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
100-سنگاونیکس - 1:سنگ اونیکس /urdu
101-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی