هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220307

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
7-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
8-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-نگین - 1:negin /انگلیسی
13-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
17-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
18-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
19-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
20-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
21-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
22-ندا - 1:neda /انگلیسی
23-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
24-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
25-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
28-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
29-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
30-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
31-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
32-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
33-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
34-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
35-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
36-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
37-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
38-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
39-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
40-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
41-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
42-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
43-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
44-جعبه - 1:box /انگلیسی
45-ایران - 1:iran /انگلیسی
46-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
47-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
48-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
49-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
50-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
51-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
52-کوچک - 1:small /انگلیسی
53-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
54-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
55-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
56-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
57-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
58-پابند - 1:anklet /انگلیسی
59-پلاکتکهای - 1:پلاک تکه ای /farsi, 2:piecependants /انگلیسی
60-استیل - 1:steel /انگلیسی
61-طلایی - 1:golden /انگلیسی
62-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
63-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
64-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
65-خرجکار - 1:material /انگلیسی
66-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
67-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
68-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
69-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
70-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
71-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
72-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
73-سنجاقسر - 1:سنجاق سر /farsi
74-نخ - 1:thread /انگلیسی
75-عروسک - 1:doll /انگلیسی
76-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
77-موسپدفرشیسنتی - 1:موسپد فرشی سنتی /urdu
78-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
79-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
80-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
81-انگشتراسپرت - 1:انگشتر اسپرت /urdu
82-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
83-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
84-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
85-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
86-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
87-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
88-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
89-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
90-مرواریدپلاستیکی - 1:مروارید پلاستیکی /urdu
91-رومیزی - 1:tablecloth /انگلیسی
92-نیمست - 1:نیم ست /farsi
93-سنجاقمو - 1:سنجاق مو /pashto
94-دستبافت - 1:دست بافت /farsi
95-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
96-کشلاستیکی - 1:کش لاستیکی /urdu, 2:elasticband /انگلیسی
97-گوشوارهاستیل - 1:گوشواره استیل /farsi, 2:steelearrings /انگلیسی
98-دستبندمرواریدی - 1:دستبند مرواریدی /farsi
99-فرشموسپد - 1:فرش موسپد /farsi
100-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
101-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی