هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220306

کلیدواژه تعریف
1-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
2-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
13-نگین - 1:negin /انگلیسی
14-سامی - 1:sami /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
20-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
21-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
22-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
23-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
24-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
27-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
28-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
29-کیف - 1:bag /انگلیسی
30-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
31-طلایی - 1:golden /انگلیسی
32-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
33-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
34-استیل - 1:steel /انگلیسی
35-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
36-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
37-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
38-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
39-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
40-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
41-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
42-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
43-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
44-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
45-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
46-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
47-بزرگ - 1:big /انگلیسی
48-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
49-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
50-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
51-کوچک - 1:small /انگلیسی
52-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
53-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
54-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
55-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
56-ترمه - 1:terme /انگلیسی 2:termeh /انگلیسی
57-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
58-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
59-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
60-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
61-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
62-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
63-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
64-حلقهست - 1:حلقه ست /farsi, 2:ringset /انگلیسی
65-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
66-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
67-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
68-دی - 1:day /انگلیسی
69-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
70-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
71-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
72-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
73-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
74-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
75-دستبندمهرهای - 1:دستبند مهره ای /farsi,2:دستبندمهره ای /farsi
76-موسپدفرشایرانی - 1:موس پد فرش ایرانی /farsi, 2:persiacarpetmousepad /انگلیسی, 3:persiancarpetmousepad /انگلیسی, 4:persiancarpetmousepads /انگلیسی, 5:persianrugmousepad /انگلیسی, 6:producerofpersiancarpetmouse /انگلیسی, 7:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
77-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
78-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
79-جعبه - 1:box /انگلیسی
80-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
81-خرجکار - 1:material /انگلیسی
82-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:carpetmouserug /انگلیسی, 4:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 5:minirugmousepad /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:mousecarpetrug /انگلیسی, 8:mousepadcarpet /انگلیسی
83-کشسر - 1:کش سر /farsi, 2:hairband /انگلیسی
84-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
85-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
86-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
87-پابند - 1:anklet /انگلیسی
88-دستبندگل - 1:دستبند گل /farsi, 2:flowerbracelet /انگلیسی
89-زنجیرنقرهای - 1:زنجیر نقره ای /farsi, 2:silverchain /انگلیسی
90-طرحقالیایرانی - 1:طرح قالی ایرانی /farsi, 2:persiancarpetdesign /انگلیسی, 3:iraniancarpetdesign /انگلیسی
91-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
92-اسی - 1:esi /انگلیسی
93-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
94-موسپدطرحقالی - 1:موس پد طرح قالی /pashto, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی
95-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
96-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
97-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
98-زنجیرطلایی - 1:زنجیر طلایی /urdu, 2:goldenchain /انگلیسی
99-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
100-طلا - 1:gold /انگلیسی
101-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی