هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220302

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
3-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
4-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
5-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
6-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
7-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
8-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
9-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-سامی - 1:sami /انگلیسی
12-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
15-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
16-نگین - 1:negin /انگلیسی
17-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
18-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
19-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
20-ندا - 1:neda /انگلیسی
21-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
25-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
26-کیف - 1:bag /انگلیسی
27-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
28-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
29-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
34-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
35-اسی - 1:esi /انگلیسی
36-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
37-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
38-کوچک - 1:small /انگلیسی
39-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
40-استیل - 1:steel /انگلیسی
41-طلایی - 1:golden /انگلیسی
42-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
43-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
44-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
45-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
46-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
47-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
48-بزرگ - 1:big /انگلیسی
49-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
50-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
51-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
52-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
53-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
54-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
55-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
56-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
57-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
58-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
59-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
60-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
61-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
62-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
63-متوسط - 1:medium /انگلیسی
64-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
65-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
66-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
67-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
68-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
69-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
70-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
71-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
72-معمولی - 1:normal /انگلیسی
73-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
74-موسپدطرحگلیم - 1:موس پد طرح گلیم /pashto, 2:mousepadkilimdesign /انگلیسی, 3:kilimdesignmousepad /انگلیسی
75-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
76-کیفپول - 1:کیف پول /urdu, 2:purse /انگلیسی
77-مجبوبتریناسامی - 1:مجبوبترین اسامی /farsi, 2:favoritenames /انگلیسی
78-مجبوبتریننامها - 1:مجبوبترین نامها /farsi, 2:mostpopularnames /انگلیسی
79-پدماوسفرشی - 1:پد ماوس فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:rugmousepads /انگلیسی
80-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
81-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی
82-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
83-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
84-تلمو - 1:تل مو /pashto, 2:barrette /انگلیسی
85-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
86-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
87-نیمست - 1:نیم ست /farsi
88-زنجیراستیل - 1:زنجیر استیل /urdu, 2:steelchain /انگلیسی
89-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
90-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
91-رها - 1:raha /انگلیسی
92-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
93-دستبندگرهای - 1:دستبند گره ای /farsi, 2:knotloopbracelet /انگلیسی
94-پابند - 1:anklet /انگلیسی
95-موسپدایرانی - 1:موس پد ایرانی /farsi, 2:iranianmousepad /انگلیسی
96-جعبه - 1:box /انگلیسی
97-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
98-ماوسپدفرشی - 1:ماوس پد فرشی /farsi, 2:carpetmousepad /انگلیسی
99-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
100-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
101-فلزی - 1:metal /انگلیسی