هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20220301

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی
2-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
5-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
6-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
9-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
10-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
11-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
12-سامی - 1:sami /انگلیسی
13-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-ندا - 1:neda /انگلیسی
19-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
20-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
21-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
22-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
23-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
24-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
25-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
26-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
27-کیف - 1:bag /انگلیسی
28-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
29-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
30-ایران - 1:iran /انگلیسی
31-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
32-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
33-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
34-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
35-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
36-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
37-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
38-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
39-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
40-اسی - 1:esi /انگلیسی
41-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
42-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
43-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
44-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
45-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
46-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:charmpendant /انگلیسی, 3:pendantcharm /انگلیسی
47-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
48-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
49-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
50-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacecharms /انگلیسی, 3:necklacependant /انگلیسی, 4:necklacecharm /انگلیسی
51-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
52-علی - 1:ali /انگلیسی
53-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
54-استیل - 1:steel /انگلیسی
55-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
56-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
57-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
58-طلایی - 1:golden /انگلیسی
59-بزرگ - 1:big /انگلیسی
60-کوچک - 1:small /انگلیسی
61-متوسط - 1:medium /انگلیسی
62-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
63-مانی - 1:mani /انگلیسی
64-گردنبندآویز - 1:گردنبند آویز /urdu, 2:pendantnecklace /انگلیسی
65-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
66-حلقه - 1:حلقه' /, 2:ring /انگلیسی
67-هدیه - 1:hediyeh /انگلیسی
68-گیرهمو - 1:گیره مو /pashto, 2:hairclip /انگلیسی
69-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
70-زنانه - 1:forwomen /انگلیسی
71-معمولی - 1:normal /انگلیسی
72-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
73-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
74-فلزی - 1:metal /انگلیسی
75-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
76-رها - 1:raha /انگلیسی
77-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
78-پلاستیک - 1:plastic /انگلیسی
79-روسری - 1:headscarf /انگلیسی 2:scarf /انگلیسی
80-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
81-پازلطلایی - 1:پازل طلایی /urdu, 2:goldenpuzzle /انگلیسی
82-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
83-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
84-مرواریدی - 1:pearly /انگلیسی
85-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی
86-کشی - 1:elastic /انگلیسی
87-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
88-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی
89-گلسر - 1:گل سر /pashto
90-مینی - 1:mini /انگلیسی
91-دستبندطلایی - 1:دستبند طلایی /farsi, 2:goldenbracelet /انگلیسی
92-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
93-ساده - 1:simple /انگلیسی
94-پلاکزیورآلات - 1:پلاک زیورآلات /arabic, 2:ornamentsmedallion /انگلیسی
95-پیام - 1:payam /انگلیسی
96-کشمو - 1:hairband /انگلیسی
97-محمد - 1:mohamad /انگلیسی
98-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
99-دستبندچوبی - 1:دستبند چوبی /farsi, 2:woodenbracelet /انگلیسی
100-سما - 1:sama /انگلیسی
101-موسپدطرحفرش - 1:موسپد طرح فرش /farsi, 2:carpetdesignmousepad /انگلیسی, 3:carpetstylemousepad /انگلیسی